Z1412E

LVxNBA LV CATCH PILOT 太阳眼镜

¥5,250
LVxNBA LV CATCH PILOT 太阳眼镜
¥5,250
LVxNBA LV Catch Pilot 太阳眼镜为镜片描绘篮球图案和 Monogram 图案,宣示路易威登与 NBA 联名胶囊系列的主导元素。边缘铭纹和镜腿的品牌标识增添精致细节。

详细特征